Podmienky ochrany osobných údajov

Spoločnosť sa pri spracovaní osobných údajov obchodných partnerov riadi týmito pravidlami:

Zákazník

Spoločnosť zhromažďuje nasledujúce všeobecné a organizačné údaje:
 • meno a priezvisko
 • adresu sídla a prevádzok
 • IČO, DIČ
 • telefónne číslo
 • e-mailovú adresu

1) Dopyt tovaru a služieb zákazníkov

Pre vytvorenie ponuky tovaru alebo služieb spracovávame tieto osobné údaje a tieto sa riadia podľa teraz platnej legislatívy o ochrane osobných údajov a slúžia výhradne pre interné účely smerujúce k uzavretiu obchodného vzťahu medzi našou spoločnosťou VSK Profi, s.r.o. a zákazníkom. Po dobu 3 rokov sú dopytu archivované.

2) Objednávky tovaru a služieb na www.abac-kompresory.sk

Pre úplné a správne vybavenie objednávok našich zákazníkov plynúce z obchodného vzťahu medzi partnermi a pre dodržiavanie platnej legislatívy spracúva spoločnosť VSK Profi, s.r.o. vyššie uvedené osobné údaje. Archivácia týchto osobných údajov je 3 roky, s výnimkou prípadov prebiehajúcich právnych sporov a prípadov prebiehajúcej záručnej lehoty. Na štatistické účely môžu byť údaje uchovávať až po dobu 10 rokov.

3) Pre uzavretie kúpnej zmluvy, alebo zmluvy o dielo

Pre úplné a správne plnenie z kúpnej zmluvy, alebo zmluvy o dielo našich zákazníkov plynúce z obchodného vzťahu medzi partnermi a pre dodržiavanie platnej legislatívy spracúva spoločnosť VSK Profi, s.r.o. vyššie uvedené osobné údaje. Archivácia týchto osobných údajov je 5 rokov po skončení platnosti zmluvy, s výnimkou prípadov prebiehajúcich právnych sporov a prípadov prebiehajúcej záručnej lehoty.

4) Fakturácia

Úspešný obchodný vzťah medzi zákazníkom a spracovateľom osobných údajov spoločnosťou VSK Profi, s.r.o. je ukončený finančným vyrovnaním - fakturáciou. Uvedené osobné údaje majú zákonnú oporu a faktúra je musí obsahovať. Archivácia týchto osobných údajov je 10 rokov, s výnimkou prípadov prebiehajúcich právnych sporov a prípadov prebiehajúcej záručnej lehoty.
Údaje súvisiace s platbou našich faktúr môžu byť odovzdávaná spoločnosti Bisnode Česká republika, a.s., ktorá môže tieto dáta vrátane Vašich osobných údajov ďalej spracovávať za účelom sledovania a vyhodnocovania platobnej disciplíny konkrétnych podnikateľských subjektov. Ako voči našej spoločnosti, ako aj voči spoločnosti Bisnode môžete uplatniť všetky práva, ktoré Vám ako subjektu údajov náleží podľa právnych predpisov na ochranu osobných údajov. Viac informácií o spoločnosti Bisnode a jej spracovaní osobných údajov nájdete na www.bisnode.cz/privacy.

5) Chatová služba Lime Talk na webe www.abac-kompresory.cz

VSK Profi, s.r.o. umožňuje svojim zákazníkom možnosť komunikácie zákazníkov prostredníctvom online chatovacie aplikácie "Lime Talk", ktorú VSK Profi, s.r.o. umiestnilo na internetovej stránke www.abac-kompresory.sk. Služba "Lime Talk" je poskytovaná prostredníctvom spoločnosti Lime Inspirations, sro, so sídlom Opletalova 10, 110 00 Praha 1, IČO: 242 96 406, DIČ: CZ24296406 (ďalej len "Lime Inspirations, sro"), ktorá v rámci poskytovanej možnosti komunikácie spracováva a ukladá nasledujúce informácie (ďalej len "informácie Lime Talk"):
 • informácie vyplnené návštevníkom počas konverzácie, tj. napr. meno, e-mailová adresa a tel. číslo
 • IP adresa a z nej odvodená geografická poloha
 • URL navštívené stránky
 • URL odkazujúce stránky
 • typ operačného systému a prehliadača
Aby bolo možné viesť medzi návštevníkom a operátorom konverzáciu, ukladá "Lime Talk" do návštevníka prehliadača súbory cookies.

Dodávateľ

Spoločnosť zhromažďuje nasledujúce všeobecné a organizačné údaje:
 • meno a priezvisko
 • adresu sídla a prevádzok
 • IČO, DIČ
 • telefónne číslo
 • e-mailovú adresu
VSK Profi, s.r.o., ako spracovateľ a uchovávateľ uvedených osobných údajov dopytuje, objednáva a nakupuje tovar, alebo služby od našich dodávateľov. Uvedené osobné údaje sa opakujú a prelínajú obchodným vzťahom, teda: dopytom, objednávkou spoločnosti VSK Profi, s.r.o. a dodávateľa. Uchovávanie, archivácia a následná skartácia sa riadi podľa platných zákonov. Úspešný obchodný vzťah medzi dodávateľom tovaru a služieb a spracovateľom osobných údajov spoločnosťou VSK Profi, s.r.o. je ukončený finančným vyrovnaním - fakturáciou. Uvedené osobné údaje majú zákonnú oporu a faktúra je musí obsahovať. Archivácia a spracovanie uvedených osobných údajov je 10 rokov, nenariaďuje ak právny predpis dobu dlhšiu.

Príjemcovia osobných údajov

Údaje nebudú odovzdávané tretím stranám s výnimkou odovzdávanie osobám a firmám, ktoré správcovia poskytujú účtovné a právne služby. Ďalej sú údaje poskytované štátnym inštitúciám podľa platných zákonov a predpisov SR. Osobné údaje nie sú predávané do tretej krajiny, medzinárodnej organizácii alebo iným než vyššie uvedeným osobám.

Práva zákazníka a ich plnenie zo strany spracovateľa osobných údajov spoločnosti VSK Profi, s.r.o.

Podľa platnej legislatívy o ochrane osobných údajov (zákon č. 101/2000 Zb.) A podľa Nariadenie (EÚ) 2016/679 (GDPR) má zákazník právo:
 • požadovať informácie, aké osobné údaje spracovávame
 • požadovať vysvetlenie dôvodov spracovanie osobných údajov
 • vyžiadať si prístup k týmto údajom a tieto aktualizovať alebo opraviť
 • požadovať vymazanie týchto osobných údajov - výmaz možno vykonať, len ak nie je v rozpore s platnými právnymi predpismi. Ale zároveň nemôže byť požiadavka na výmaz v priamom rozpore k uzatváraní Zmluvy o dielo, či kúpnej zmluvy, alebo objednávky tovaru so žiadateľom o výmaz.
 • v prípade pochybností o dodržiavaní povinností súvisiacich so spracovaním osobných údajov má zákazník právo obrátiť sa na spracovateľa osobných údajov alebo priamo na Úrad na ochranu osobných údajov.
 • spracovateľ osobných údajov spoločnosť VSK Profi, s.r.o., je ako platiteľ DPH podľa požiadaviek § 27 zákona č. 235/2004 o dani z pridanej hodnoty. Nie je teda možné vykonať vymazanie osobných údajov uvedených na vydaných daňových dokladoch.

Na stiahnutie