Obchodné podmienky

1. Preambula

1.1 Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej tiež "VOP") upravujú vzťahy medzi zmluvnými stranami kúpnej zmluvy uzatvorenej dištančným spôsobom, a to prostredníctvom internetového rozhrania v internetovom obchode www.abac-kompresory.cz, ktorý je prevádzkovaný obchodnou korporácií VSK Profi, s.r.o., IČ: 25231359, so sídlom Hřbitovní 1324/27a, 312 00 Plzeň, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu v Plzni, oddiel C, vložka 10979, na strane jednej ako predávajúci (ďalej len "Predávajúci") a na strane druhej je kupujúci (ďalej len "Kupujúci").

1.2 Ďalšie informácie o VSK Profi, s.r.o. sú uvedené na webovej stránke www.abac-kompresory.sk v sekcii "Kontakt".

1.3 Všetky zmluvné vzťahy sú uzavreté v súlade s právnym poriadkom Českej republiky.

1.4 Kupujúci podaním objednávky potvrdzuje, že sa zoznámil s týmito VOP, a že s nimi súhlasí. Na tieto VOP je Kupujúci dostatočným spôsobom pred vlastným uskutočnením objednávky upozornený a má možnosť sa s nimi zoznámiť.

2. Základné ustanovenia

2.1 Predávajúci

Predávajúcim je obchodná korporácie VSK Profi, s.r.o., IČ: 25231359, so sídlom Hřbitovní 1324/27a, 312 00 Plzeň, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu v Plzni, oddiel C, vložka 10979.

2.2 Kupujúci

Kupujúcim je spotrebiteľ alebo podnikateľ.

2.2.1 Spotrebiteľ

Spotrebiteľom je každý človek, ktorý mimo rámca svojej podnikateľskej činnosti alebo mimo rámca samostatného výkonu svojho povolania uzatvára zmluvu s Predávajúcim alebo s ním inak koná. Spotrebiteľ pre realizáciu právneho vzťahu vyplývajúceho z kúpnej zmluvy odovzdáva Predávajúcemu iba svoje kontaktné údaje, potrebné pre vybavenie objednávky, poprípade údaje, ktoré chce mať uvedené na nákupných dokladoch.

2.2.2 Podnikateľ

Podnikateľom je ten, kto samostatne vykonáva na vlastný účet a zodpovednosť zárobkovú činnosť živnostenským alebo obdobným spôsobom so zámerom činiť tak sústavne za účelom dosiahnutia zisku. Na účely ochrany spotrebiteľa sa za podnikateľa považuje aj každá osoba, ktorá uzatvára zmluvy súvisiace s vlastnou obchodné, výrobné alebo obdobnou činnosťou či pri samostatnom výkone svojho povolania, prípadne osoba, ktorá koná v mene alebo na účet podnikateľa.

2.3 Právne vzťahy vzniknuté medzi Predávajúcim a Kupujúcim, ktoré nie sú výslovne neupravené týmito VOP, sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 89/2012 Zb., Občianskeho zákonníka, ďalej zákonom č. 634/1992 Zb. o ochrane spotrebiteľa a zákonom č. 101 / 2000 Zb. o ochrane osobných údajov, všetky uvedené právne predpisy v platnom znení, ako aj súvisiacimi predpismi. Na Podnikateľa sa nevzťahujú ustanovenia o záväzkoch zo zmlúv uzatvorených so spotrebiteľom uvedených najmä v § 1810 až § 1867 zákona č. 89/2012 Zb., Občianskeho zákonníka. Pre prípad, že je niektoré ustanovenia na ochranu spotrebiteľa súčasťou týchto VOP, vzťahuje sa iba na Spotrebiteľa.

2.4 Faktúru obsahujúce základné údaje zmluvy obdrží Kupujúci buď spoločne s tovarom a/alebo službou, alebo bude doručená samostatne poštou či elektronicky na emailovú adresu Kupujúceho.

3. Oznámenie pred uzavretím zmluvy

Predávajúci pred uzatvorením kúpnej zmluvy oznamuje, že:

3.1 náklady na prostriedky komunikácie na diaľku sa nelíši od základnej sadzby;

3.2 vyžaduje úhradu kúpnej ceny pred prevzatím, popr. v okamihu prevzatia plnenia Kupujúcim od Predávajúceho, príp. povinnosť zaplatiť zálohu alebo obdobnú platbu sa týka požiadaviek Kupujúceho na poskytnutie špecifických služieb, ak sú vyžadované a poskytované, bližšie špecifikované v bode 5. ods. 5.3 a 5.4 VOP;

3.3 Predávajúci neuzatvára zmluvu, ktorej predmetom je opakované plnenie. Ak takúto zmluvu Predávajúci sprostredkúva, najkratšia doba, po ktorú bude zmluva strany zaväzovať, je jeden mesiac;

3.4 v prípade zmluvy uzatvárané na dobu neurčitú alebo ktorej predmetom je opakované plnenie, uvádza Predávajúci údaj o cene alebo spôsobu jej určenia, ďalej tiež údaje o všetkých daniach, poplatkoch a nákladoch na dodanie tovaru alebo služby za zúčtovacie obdobie, ktorým je vždy jeden mesiac, ak je táto cena nemenná;

3.5 ceny tovarov a služieb sú na webe prevádzkovanom Predávajúcim uvádzané vrátane aj bez DPH, vrátane všetkých poplatkov stanovených zákonom, avšak náklady na dodanie tovaru alebo služby sa líšia podľa zvolenej metódy a poskytovateľov dopravy a spôsobu úhrady;

3.6 Spotrebiteľ má právo od zmluvy odstúpiť za splnenia podmienok a lehoty, bližšie špecifikované v bode 10. VOP, a to prostredníctvom formulára na odstúpenie od zmluvy, ktorý je k dispozícii na webovej stránke www.abac-kompresory.cz/obchodni-podminky v sekcii "Na stiahnutie";

3.7 v prípade odstúpenia od zmluvy znáša Kupujúci náklady na vrátenie tovaru, a ak ide o zmluvu uzavretú prostredníctvom prostriedku komunikácie na diaľku, náklady za vrátenie tovaru, ak tento tovar nemôže byť vrátený pre svoju povahu poštou;

3.8 spotrebiteľ má povinnosti uhradiť pomernú časť ceny v prípade odstúpenia od zmluvy, ktorej predmetom je poskytovanie služieb a ktorých plnenie už začalo;

3.9 Spotrebiteľ má právo svoju sťažnosť uplatniť prostredníctvom kontaktného formulára Predávajúceho, nachádzajúceho sa na internetovej adrese www.abac-kompresory.sk/kontakt, popr. sa možno obrátiť na orgán dohľadu alebo štátneho dozoru. Predávajúci je oprávnený na predaj tovaru na základe živnostenského oprávnenia, živnostenskú kontrolu vykonáva v rámci svojej pôsobnosti príslušný živnostenský úrad. Slovenská obchodná inšpekcia vykonáva vo vymedzenom rozsahu dozor nad dodržiavaním zákona č. 634/1992 Sb., o ochrane spotrebiteľa.

4. Spracovanie osobných údajov

4.1 Akékoľvek nakladanie s osobnými údajmi Kupujúcich sa riadi zákonom č. 101/2000 Zb. O ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, a ostatnými právnymi predpismi platnými na území ČR.

4.2 Kupujúci svojím slobodným rozhodnutím (stlačením tlačidla „ODOSLAŤ OBJEDNÁVKU“ alebo registráciou v "Zákazníckej sekcii") dáva najavo, že si je vedomý všetkých skutočností uvedených vo VOP, a že súhlasí s ďalším spracovaním svojich osobných údajov pre účely obchodnej činnosti Predávajúceho, tj. Hlavne pre účely realizácie práv a povinností z kúpnej zmluvy, odovzdanie údajov dopravcovi pre zaistenie dopravy tovaru, vedenie používateľského účtu a pod. Kupujúci týmto rozhodnutím tiež výslovne súhlasí s tým, aby osobné údaje Kupujúceho, ktoré poskytne Predávajúcemu, využité pre účely zasielania informácií a obchodných oznámení kupujúcemu od Predávajúceho. V prípade, že Kupujúci nebude súhlasiť so zasielaním informácií a obchodných oznámení, je oprávnený tento súhlas odvolať.

4.3 Poskytnutie osobných údajov zo strany Kupujúceho je dobrovoľné a poskytuje sa na dobu neurčitú. Kupujúci má právo na prístup k údajom. Kupujúci má právo udelený súhlas kedykoľvek písomne odvolať.

4.4 Predávajúci prehlasuje, že osobné údaje sú plne zabezpečené proti zneužitiu, a že dáta sú uchovávané a nie sú ani nebudú zdieľaná s aplikáciami tretích osôb.

4.5 Kupujúcemu patrí ochrana práv v rozsahu ustanovenom zákonom a ďalej má právo sa v prípade porušenia svojich práv obrátiť na Úrad na ochranu osobných údajov a požadovať zodpovedajúcu nápravu, ktorou je napr. Zdržanie sa takého konania Predávajúcim, odstránenie vzniknutého stavu, poskytnutie ospravedlnenia, prevedenie opravy či doplnenie, zablokovanie, likvidácia osobných údajov, zaplatenie peňažnej náhrady, ako aj využitie ďalších práv vyplývajúcich z § 21 zákona o ochrane osobných údajov.

4.6 Kupujúci berie na vedomie, že je povinný svoje osobné údaje uvádzať správne a pravdivo, a že je povinný bez zbytočného odkladu informovať Predávajúceho o zmene vo svojich osobných údajoch.

4.7 Pokiaľ si Kupujúci praje opraviť osobné údaje, ktoré o ňom Predávajúci spracováva, môže ho o to požiadať na emailovej adrese marketing@vskprofi.cz.

5. Objednávka a uzatvorenie zmluvy

5.1 Kupujúci je oprávnený objednať tovar u Predávajúceho skrze objednávkový systém e-shopu.

5.2 Predávajúci na svojom e-shope ponúka tovar, popr. služby na predaj, ktoré si Kupujúci smie slobodne vybrať a následne odoslať záväznú objednávku skrze objednávkový systém e-shopu. Riadne vytvorená záväzná objednávka Kupujúcim sa stáva návrhom na uzavretie kúpnej zmluvy. Kúpna zmluva je uzatvorená potvrdením objednávky zo strany Predávajúceho (ďalej len "Potvrdenie objednávky"). Vzniknutú Zmluvu (vrátane dohodnutej ceny) je možné meniť alebo rušiť iba na základe dohody strán alebo na základe zákonných dôvodov.

5.3 Kupujúci je u kúpa tovaru, ktorý je Predávajúcim bežne predávané a držané na sklade s celkovou kúpnou cenou neprevyšujúcou sumu vo výške 750 EUR bez DPH, povinný kúpnu cenu hradiť v lehote splatnosti, uvedenej v účtovnom doklade (faktúre), ktorý bude Kupujúcemu doručený spoločne s tovarom a / alebo prepravnou službou, prípadne bude doručený samostatne poštou či elektronicky na emailovú adresu Kupujúceho. Toto ustanovenie nevylučuje možnosť uhradiť kúpnu cenu u takéhoto tovaru vopred na základe voľby Kupujúceho.

5.4 Predávajúci je u kúpy tovaru bez bežne predajné alebo držané Predávajúcim na sklade, alebo v prípade kúpy tovaru bežne predajného a držaného Predávajúcim na sklade s celkovou kúpnou cenou prevyšujúcou sumu vo výške 750 EUR bez DPH, oprávnený podľa svojho uváženia požadovať od kupujúcim úhradu zálohy na kúpnu cenu, prípadne uhradenia kúpnej ceny vopred v plnej výške. V prípade, že predávajúci bude požadovať úhradu zálohy či celej kúpnej ceny vopred podľa vety predchádzajúcej, je oprávnený odstúpiť od zmluvy za situácie, keď požadovaná suma nebude Kupujúcim uhradená v lehote stanovenej Predávajúcim. Pokiaľ bude predávajúci požadovať úhradu zálohy či kúpnej ceny vopred, je predávajúci oprávnený objednať u dodávateľa tovaru, ktoré nie je bežne predajné alebo držané Predávajúcim na sklade, až v okamihu, keď Kupujúci uhradí zálohu či kúpnu cenu podľa požiadavky Predávajúceho. Uhradená záloha či kúpna cena je vratná len v prípade, keď predávajúci nebude schopný zabezpečiť dodanie tovaru Kupujúcemu, o takejto skutočnosti je predávajúci povinný kupujúceho informovať a kúpna zmluva sa týmto okamihom od začiatku ruší.

5.5 Kupujúci berie na vedomie, že tovar, ktorý nie je bežne predajné a držané na sklade bude zabezpečené výhradne pre Kupujúceho s tým, že predávajúci nebude mať pre takýto tovar iné využitie. U takéhoto tovaru je vylúčené právo Kupujúceho na odstúpenie od zmluvy bez uvedenia dôvodu v súlade s ods. 10. 6. c. bod 10 VOP.

6. Cena a platba

6.1 Všetka prezentácie tovaru umiestnená na e-shope je informatívneho charakteru a Predávajúci nie je povinný uzatvoriť kúpnu zmluvu ohľadom tohto tovaru. Ustanovenie § 1732 ods. 2 Občianskeho zákonníka sa nepoužije. V prípade, že niektorý z požiadaviek uvedených na e-shope či v objednávke nemôže Predávajúci splniť, je oprávnený zaslať Kupujúcemu zmenenú ponuku s uvedením možnej varianty objednávky. Ak Kupujúci vyberie niektorú z ponúkaných možností objednávky či úplne iný variant, považuje sa taký výber za ponuku na uzavretie kúpnej zmluvy s tým, že následné potvrdenie ponuky zo strany Predávajúceho sa považuje za prijatie ponuky, čím dôjde k uzavretiu kúpnej zmluvy.

6.2 Náklady na dopravu sú uvedené v bode 7. VOP. Konečná kalkulovaná cena po vyplnení objednávkového formulára je už uvedená aj vrátane dopravného.

6.3 Ako cena pri uzavretí zmluvy medzi Predávajúcim a Kupujúcim platí cena uvedená pri tovare v čase objednávania tovaru Kupujúcim. Daňový doklad na základe kúpnej zmluvy medzi Predávajúcim a Kupujúcim slúži zároveň aj ako dodací list.

6.4 Kupujúci môže tovar prevziať zásadne až po jeho úplnom uhradení, pokiaľ nie je toto dohodnuté inak. V prípade, keď Kupujúci vykoná úhradu a Predávajúci následne nie je schopný zabezpečiť dodanie tovaru, vráti Predávajúci bezodkladne plnenia Kupujúcemu dohodnutým spôsobom. Lehota na vrátenie vynaložených prostriedkov je závislá od zvoleného spôsobu ich vrátenia, nesmie však prekročiť dobu 30 dní od okamihu, kedy táto nemožnosť vznikla.

6.5 Tovar zostáva do úplného zaplatenia majetkom Predávajúceho.

6.6 Predávajúci akceptuje nasledujúce platobné podmienky:

 1. platba v hotovosti pri prevzatí tovaru
 2. dobierkou
 3. platba vopred bankovým prevodom
6.7 Splatnosť v prípade platby na faktúru je 10 dní od dátumu vystavenia, ak sa nedohodnú zmluvné strany inak, pričom Kupujúci je povinný uhradiť sumu tak, aby v deň splatnosti faktúry bola už pripísaná na účet predávajúceho, inak sa Kupujúci ocitne v omeškaní.

7. Dodacia lehota a podmienky dodania

7.1 Predávajúci splní dodávku tovaru odovzdaním tohto tovaru Kupujúcemu, alebo odovzdaním tovaru prvému dopravcovi, tým tiež prechádza na Kupujúceho nebezpečenstvo škody na veci.

7.2 Dostupnosť produktu je uvedená vždy v detaile toho produktu.

7.3 Dodacia lehota je závislá na dostupnosti produktu, platobných podmienkach a podmienkach dodania. Lehota dodania bude u každého tovaru určená individuálne.

7.4 Predávajúci je povinný tovar dodať takto:

 • tovar, bližšie špecifikované v ods. 5.3 bodu 5 týchto podmienok, bude Kupujúcemu dodaný do dohodnutého miesta dodania alebo v prípade osobného odberu odovzdaný v sídle Predávajúceho, a to v lehote potvrdenej zo strany Predávajúceho;
 • tovar, bližšie špecifikované v ods. 5.4 bodu 5 týchto podmienok, bude Kupujúcemu dodaný do dohodnutého miesta dodania alebo odovzdaný v sídle Predávajúceho, a to v lehote potvrdenej zo strany Predávajúceho.

7.5 Súčasťou dodávky nie je montáž zakúpeného tovaru, dodanie dokumentov, služieb či príslušenstvo, ktoré nie je uvedené na e-shope u konkrétneho produktu, a ktoré nie je zo zákona povinne s tovarom dodávané, ak si Kupujúci túto montáž, dokumenty, službu či príslušenstvo výslovne neobjednal.

7.6 Faktúru a dodací list dostane Kupujúci buď spoločne s tovarom a/alebo službou, alebo budú doručené samostatne poštou či elektronicky na emailovú adresu Kupujúceho.

7.7 V rámci efektivity dodanie tovaru si predávajúci vyhradzuje možnosť zaslať Kupujúcemu tovar vo viacerých dodávkach, pričom náklady na dodanie tovaru hradí Kupujúci len pre prvú dodávku.

7.8 Dodacia lehota začína pri tovare, ktorý bude Kupujúcim hradená pri prevzatí, tj. Na dobierku, plynúť dňom uzavretia kúpnej zmluvy podľa bodu 4. VOP. V prípade, že Kupujúci zvolí iný spôsob úhrady ako zaplatenie tovaru pri jeho prevzatí, začína dodacia lehota plynúť až od úplného zaplatenia kúpnej ceny, tj. Od pripísania príslušnej čiastky na účet Predávajúceho.

7.9 Predávajúci uvádza, že na zabezpečenie dopravy využíva najmä nasledujúce poskytovateľa prepravných služieb:

 1. osobní odběr;
 2. DHL;
 3. Česká pošta;
 4. GEIS;
 5. u nadrozmerných zásielok, ktoré nemožno dopraviť pomocou vyššie uvedených služieb zabezpečia výber špedičnej spoločnosti a dodávku tovaru Predávajúci; cena tohto spôsobu prepravy bude individuálne dohodnutá s Kupujúcim.

7.10 V prípade objednávky tovaru v hodnote nad 560 EUR bez DPH znáša náklady na dopravu v rámci územia Českej a Slovenskej republiky Predávajúci.

8. Záruka a servis

8.1 Pri predaji spotrebného tovaru spotrebiteľovi je záručná doba 24 mesiacov. Záruka sa nevzťahuje na opotrebenie veci spôsobené jej obvyklým užívaním. Pri veciach predávaných za nižšiu cenu sa záruka nevzťahuje na chyby, pre ktoré bola nižšia cena stanovená. Ak ide o veci použité, nezodpovedá predávajúci za vady zodpovedajúce miere používania alebo opotrebenia, ktoré mala vec pri prevzatí Kupujúcim a záručná doba na ostatné vady sa stanovuje na 12 mesiacov.

8.2 Pri predaji tovaru podnikateľovi je záručná doba 12 mesiacov, pokiaľ nie je medzi stranami dohodnuté inak alebo ak nie je zo strany Predávajúceho u konkrétneho tovaru výslovne poskytnutá dlhšia záručná lehota; predĺžená záručná doba je v takom prípade vyznačená priamo v e-shope u konkrétneho tovaru a súčasne bude potvrdená v potvrdení objednávky, ktoré Predávajúci zašle Kupujúcemu. Pri veciach predávaných za nižšiu cenu sa záruka nevzťahuje na chyby, pre ktoré bola nižšia cena stanovená. Ak ide o veci použité, nezodpovedá predávajúci za vady zodpovedajúce miere používania alebo opotrebenia, ktoré mala vec pri prevzatí Kupujúcim a záručná doba na ostatné vady sa stanovuje na 12 mesiacov.

8.3 Pre uplatnenie záručnej opravy je potrebné uviesť dôvod reklamácie. V prípade zaslania tovaru Predávajúcemu je nutné tovar zabaliť pre prepravu takým spôsobom, aby nedošlo k jeho poškodeniu počas prepravy.

8.4 Predávajúci poskytuje Kupujúcemu pozáručný servis. Opravený tovar bude Kupujúcemu zaslaný na náklady Predávajúceho.

9. Reklamačný poriadok

9.1 V prípade, že sa v priebehu záručnej doby vyskytne vada, má Kupujúci, v závislosti od povahy tejto vady, pri uplatnení záruky tieto práva:

9.1.1 v prípade vady odstrániteľné:

 1. právo na bezplatné, riadne a včasné odstránenie vady;
 2. právo na výmenu chybného tovaru alebo chybnej súčasti, ak to vzhľadom k povahe vady neúmerné;
 3. v prípade nemožnosti postupov uvedených v bodoch a.) a b.) má právo na primeranú zľavu z kúpnej ceny alebo odstúpenie od kúpnej zmluvy.

9.1.2 v prípade vady neodstrániteľnej:

 1. právo na výmenu chybného tovaru alebo odstúpenie od kúpnej zmluvy v prípade vady odstrániteľné, ak Kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie vady po oprave (tovar bol už 3x reklamovaný pre rovnakú chybu) alebo pre väčší počet chýb vec riadne užívať;
 2. právo na výmenu chybného tovaru alebo odstúpenie od kúpnej zmluvy, ak ide o iné vady neodstrániteľné a spotrebiteľ nepožaduje výmenu veci;
 3. právo na primeranú zľavu z kúpnej ceny alebo odstúpenie od kúpnej zmluvy.

9.2 Reklamáciu je možné uplatniť u predávajúceho, a to v závode na adrese Hřbitovní 1324/27a, 31200 Plzeň.

9.3 Reklamácia sa nevzťahujú na prípady, ak vznikla porucha alebo poškodenie preukázateľne nesprávnym užívaním, v rozpore s návodom na použitie alebo iným nesprávnym konaním Kupujúceho, preukázateľných nedovolených zásahov do tovaru na vady, ktoré vznikli bežným opotrebením spotrebného tovaru.

9.4 Pri tovare, ktoré vyžaduje vykonávanie údržby iba zo strany Predávajúceho alebo ním poverenej osoby s dostatočnou odbornosťou, stráca Kupujúci záruku, ak bude údržba či oprava vykonaná inou osobou; takýto tovar bude označené na e-shope a v potvrdení objednávky. Nárok na záruku u ostatného tovaru stráca Kupujúci v prípade, že použije na opravu či údržbe nevhodné diely, mazivá a pod., Ktoré nie sú pre daný tovar kvalitatívne vyhovujúce.

10. Odstúpenie od zmluvy

10.1 Kupujúci, ktorým je spotrebiteľ, má právo odstúpiť od zmluvy v lehote 14 dní. Lehota beží od dňa uzavretia zmluvy, a ak ide o:

 1. kúpnu zmluvu, odo dňa prevzatia tovaru;
 2. zmluvu, ktorej predmetom je niekoľko druhov tovaru alebo dodanie niekoľkých častí, odo dňa prevzatia poslednej dodávky tovaru; alebo
 3. zmluvu, ktorej predmetom je pravidelná opakovaná dodávka tovaru, odo dňa prevzatia prvé dodávky tovaru.

10.2 Predávajúci umožňuje spotrebiteľovi odstúpiť prostredníctvom vyplnení a odoslaní vzorového formulára (na konci týchto VOP) pre odstúpenie od zmluvy, a spotrebiteľ tak Predávajúcemu potvrdí bez zbytočného odkladu v textovej podobe jeho prijatie.

10.3 Ak odstúpi spotrebiteľ od zmluvy, je spotrebiteľ povinný zaslať alebo odovzdať Predávajúcemu tovar, ktorý od Predávajúceho obdržal, bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní od odstúpenia od zmluvy, a to na svoje náklady.

10.4 Tovar by mal spotrebiteľ vrátiť úplné, tj. vrátane všetkého dodaného príslušenstva, s kompletnou dokumentáciou, nepoškodený, čistý, pokiaľ možno vrátane originálneho obalu, v stave a hodnote, v akom tovar prevzal.

10.5 Predávajúci je povinný najneskôr do 14 dní od odstúpenia od zmluvy vrátiť spotrebiteľovi všetky peňažné prostriedky vrátane nákladov na dodanie, a to rovnakým spôsobom, akým ich prijal. Predávajúci však nie je povinný vrátiť prijaté peňažné prostriedky spotrebiteľovi skôr, než mu spotrebiteľ tovar odovzdá alebo preukáže, že tovar Predávajúcemu odoslal.

10.6 Spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy pri:

 1. poskytovanie služieb, ktoré Podnikateľ splnil s predchádzajúcim výslovným súhlasom spotrebiteľa pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy;
 2. dodávke tovaru alebo služby, ktorých cena závisí na výchylkách finančného trhu nezávisle na vôli predávajúceho a ku ktorému môže dôjsť počas lehoty na odstúpenie od zmluvy;
 3. dodávke tovaru, ktorý bol upravený podľa priania spotrebiteľa alebo pre jeho osobu;
 4. oprave alebo údržbe vykonanej v mieste určenom spotrebiteľom na jeho žiadosť; to však neplatí v prípade následného prevedení iných ako vyžiadaných opráv či dodanie iných ako vyžiadaných náhradných dielov.

10.7 Predávajúci má právo odstúpiť od Zmluvy v prípade, keď Kupujúci neuhradí plnú výšku kúpnej ceny v lehote 30 dní odo dňa uzavretia kúpnej zmluvy.

10.8 Vyššie uvedené sa nevzťahuje na Kupujúceho, ktorým je podnikateľ a uzatvára kúpnu zmluvu v súvislosti so svojou podnikateľskou činnosťou.

11. Bezpečnosť a ochrana informácií

11.1 Informácie týkajúce sa ochrany osobných údajov v súvislosti s právnou úpravou v oblasti ochrany osobných údajov - Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov ao zrušení smernice 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) (ďalej len "GDPR") - a zavedením opatrení na zabezpečenie súladu postupov predávajúceho s GDPR a so súvisiacimi právnymi predpismi upravujúcimi ochranu osobných údajov (napr. zákon č. 101/2000 Zb. o ochrane osobných údajov), nájde kupujúci zde.

11.2 Predávajúci prehlasuje, že všetky osobné údaje sú dôverné, budú použité iba k uskutočneniu plnenia zmluvy s Kupujúcim, marketingových akcií predávajúceho a preverenie bonity, dôveryhodnosti a platobnej morálky kupujúceho, na základe tohto preverenia potom môže byť zo strany predávajúceho urobená Kupujúcemu špeciálna ponuka.

11.3 Žiadne z poskytnutých osobných údajov nebudú inak zverejnené, poskytnuté tretej osobe a pod. S výnimkou uvedenou nižšie a situácie súvisiacej s distribúciou či platobným stykom týkajúceho sa objednaného tovaru (oznámenie mena, čísla účtu a adresy dodania), či špeciálnych marketingových akciách. Predávajúci postupuje tak, aby subjekt údajov neutrpel ujmu na svojich právach, najmä na práve na zachovanie ľudskej dôstojnosti, a tiež dbá na ochranu pred neoprávneným zasahovaním do súkromného a osobného života subjektu údajov. Všetky osobné údaje, ktoré sú poskytnuté dobrovoľne Kupujúcim predávajúcemu za účelom splnenia objednávky, marketingových akcií predávajúceho, preverenie bonity, dôveryhodnosti a platobnej morálky kupujúceho sú zhromažďované, spracovávané a uchovávané v súlade s platnými zákonmi Slovenskej republiky, najmä so zákonom č. 101/2000 Z. . o ochrane osobných údajov v platnom a účinnom znení, ide najmä o meno, priezvisko, adresu, dátum narodenia a/alebo rodné číslo, telefónne číslo, e-mailovú adresu. Kupujúci dáva predávajúcemu svoj súhlas na zhromažďovanie a spracovanie týchto osobných údajov na účely splnenia predmetu uzatváranej kúpnej zmluvy, využitie pre marketingové účely predávajúceho (najmä. Pre zasielanie obchodných oznámení a to aj prostredníctvom tretích strán) a za účelom preverenia jeho bonity, dôveryhodnosti a platobnej morálky , a to až do doby písomného vyjadrenia Kupujúceho o nesúhlasu s týmto spracovaním zaslaným na adresu VSK Profi, s.r.o., so sídlom Hřbitovní 1324/27a, Doubravka, 312 00 Plzeň, IČO: 25231359.

11.4 Ďalej, Kupujúci uzatvorením kúpnej zmluvy súhlasí, aby v súvislosti s využívaním registrov vedených spoločnosti Bisnode Česká republika, a.s. (Ďalej len "Scoringová spoločnosť") na účely posudzovania jeho bonity, dôveryhodnosti a platobnej morálky pre urobenie špeciálne ponuky zo strany predávajúceho, a to aj opakovane; a ochrany práv VSK Profi, s.r.o:

 1. VSK Profi, s.r.o. získala informácie o jeho bonite, dôveryhodnosti a platobnej morálke (zahŕňajúce informáciu o povahe a rozsahu prípadného porušenia skorších záväzkov), na posúdenie vhodnosti Kupujúceho pre urobenie špeciálne ponuky, od scoringové spoločnosti;
 2. VSK Profi, s.r.o. zhromažďovala, spracovávala a uchovávala osobné údaje Kupujúceho, a to v rozsahu potrebnom na urobenie tejto špeciálnej ponuky a následného plnenia uzavretej zmluvy;
 3. VSK Profi, s.r.o. jeho osobné údaje ďalej odovzdávala na ďalšie spracovanie scoringové spoločnosti za účelom získania informácie o bonite, platobnej morálke a dôveryhodnosti Kupujúceho z jej vedených registrov;
 4. VSK Profi, s.r.o. vytvorila informačná súbor osobných údajov Kupujúceho od scoringové spoločnosti, prípadne tiež spoločne s ďalšími osobnými údajmi, a v rámci tohto informačného súboru osobných údajov vykonávala štatistické vyhodnotenie bonity, dôveryhodnosti a platobnej morálky Kupujúceho.

11.5 V rámci reklamačného konania sú od zákazníkov vyžadované nasledujúce údaje: meno, priezvisko, IČO :, DIČ: adresa, telefónne číslo, e-mail a podpis či biometrický podpis. Všetky takto získané osobné údaje sú spracovávané výhradne za účelom nevyhnutným pre vybavenie reklamácie a v súlade so zákonom č. 101/2000 Zb. O ochrane osobných údajov v platnom a účinnom znení.

11.6 Kupujúci má právo prístupu k svojim osobným údajom a právo na ich opravu vrátane práva požadovať vysvetlenie a odstránenie nevyhovujúceho stavu a ďalších zákonných práv k týmto údajom.

11.7. VSK Profi, s.r.o. môže ďalej pri poskytnutí súhlasu spracovávať tzv. "cookies" tak, aby uľahčila poskytovanie služieb informačnej spoločnosti, v súlade s ustanovením Smernica 95/46/ES o účele "cookies" či podobných nástrojov a je zabezpečené, aby kupujúcim boli známe informácie, ktoré sa ukladajú do koncového zariadenia, ktoré používajú. Kupujúci majú možnosť odmietnuť, aby "cookies" alebo podobné zariadenie uložené do ich koncových zariadení, napr. Tým, že spustí vo svojom prehliadači funkcionalitu Súkromné prehliadanie.

VSK Profi, s.r.o. v rámci prevádzkovania webových stránok www.abac-kompresory.sk využíva službu Google Analytics, tj. nástroj od spoločnosti Google, ktorý umožňuje VSK Profi, s.r.o. ako vlastníkovi uvedených webových stránok získavať štatistické dáta o používateľoch (zákazníkoch) svojho webu a to prostredníctvom krátkeho textového súboru Cookie. Vďaka tejto službe VSK Profi, s.r.o. sleduje aktuálne aj historickú návštevnosť, správanie používateľov a ich vlastnosti; konverzie, predaja a ďalšie. Zásady ochrany súkromia spoločnosti Google popisujú, ako pri používaní súborov cookie spoločnosť Google chránime osobné údaje užívateľov a ďalšie dáta, ktoré sú na zoznámenie tu.

11.8 VSK Profi, s.r.o. si vyhradzuje právo využívať anonymizované dáta o aktivite používateľov webových aplikáciách k zlepšovaniu svojich služieb.

12. Záverečné ustanovenia

12.1 Kupujúci umožní Predávajúcemu plnenie povinností v súlade so zmluvou, k čomu vyvinie všetku potrebnú súčinnosť. Kupujúci sa zaväzuje uhradiť všetky náklady vzniknuté Predávajúcemu rozosielaním upomienok a náklady spojené s vymáhaním prípadných pohľadávok. Kupujúci berie na vedomie, že predávajúci je oprávnený postúpiť svoju pohľadávku zo Zmluvy na tretiu osobu. Kupujúci bude neodkladne informovať Predávajúceho o zmene svojich identifikačných údajov, a to najneskôr do 5 pracovných dní odo dňa, keď takáto zmena nastala.

12.2 Strany sa zaväzujú, že vynaloží maximálne úsilie na priateľské riešenie všetkých sporov vyplývajúcich zo Zmluvy a/alebo z VOP alebo v súvislosti s nimi.

12.3 Prípadné spory medzi Predávajúcim a Kupujúcim možno riešiť tiež mimosúdnou cestou. V takom prípade Kupujúci-spotrebiteľ môže kontaktovať subjekt alternatívneho riešenia sporu, ktorým je napríklad Slovenská obchodná inšpekcia (ADR) alebo spor riešiť on-line prostredníctvom na to určenej ODR platformy.

12.4 Vzťahy a prípadné spory, ktoré vzniknú na základe zmluvy, budú riešené výlučne podľa práva Českej republiky a budú riešené príslušnými súdmi Českej republiky.

12.5 Zmluva je uzatváraná v českom jazyku, pričom kúpnu zmluvu je možné uzavrieť tiež len v jazyku slovenskom. Spotrebiteľ, ktorý má trvalé bydlisko v členskom štáte Európskej únie mimo územia Slovenskej republiky, popr. ktorý je občanom členského štátu Európskej únie mimo územia Slovenskej republiky, potvrdením objednávky súhlasí s uzatvorením kúpnej zmluvy v českom jazyku. Po uzavretí kúpnej zmluvy nie je možné zisťovať, či pri spracovaní dát pred podaním objednávky vznikli chyby, prípadne tieto chyby opravovať. Uzavretá kúpna zmluva je Predávajúcim archivovaná a je po vyžiadanie Kupujúcemu prístupná v lehote 3 rokov od jej podpisu.

12.6 Tieto Všeobecné obchodné podmienky sú platné a účinné od 1. 7. 2020.

Na stiahnutie

Formulár na odstúpenie od zmluvy